Våra policies

Kvalitet, miljö & etik


Kvalitetssäkring

Vi har lång erfarenhet av arbete i projektform och förstår vikten av att utvärdera varje projekt och analysera eventuella avvikelser. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra våra rutiner för kvalitetssäkring med projektplanering, ansvarsfördelning, tidplaner och dokumentation.

Tekniken inom den grafiska branschen förändras och Xtrovert Media följer med. Vi är noga med att kvalitetssäkra ny teknik innan vi använder den fullt ut. Samtliga medarbetare har aktuell erfarenhet och utbildning och vår flexibla organisation kan anpassas till produktionen.

Vi har erfarenhet av såväl högkvalitativa som enkla produktioner och väljer alltid bästa kvalitet i förhållande till produktionens budget. För att undvika felaktigheter korrekturläser vi alla texter.

I de fall något separat avtal inte har upprättats, följer vi ALG10. Om beställaren kräver fri förfoganderätt på material producerat av Xtrovert Media, kan ett sådant avtal upprättas.

Xtrovert Media är försäkrat i Folksam för reklamverksamhet och har till exempel en ansvarsförsäkring inklusive produktansvar på 10 miljoner kronor.

Miljö

Reklambranschen har en framträdande roll avseende att skapa eller förstärka redan uppkomna trender och attityder. För Xtrovert Media är det viktigt att integrera miljöaspekter redan i planeringsstadiet av projekten.

Etik

Xtrovert Media håller en jämn och hög kvalitet på producerat material. Vi producerar inte material som kan verka stötande eller diskriminerande. Vi ska också beakta köns- och genusperspektivet i budskapen i de produkter vi skapar. Vi ska även aktivt arbeta för antidiskriminering.

Vårt arbete ska vara i enlighet med god marknadsföringssed. Därför stämmer vi kontinuerligt av med marknadsföringslagen samt Reklamombudsmannen (RO).

Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt (GDPR). Läs vår integritetspolicy här!

Vi förbinder oss att följa gällande sekretessbestämmelser när beställaren så kräver.

Vi försöker i den mån det är möjligt att skapa en jämn könsfördelning i projektgrupperna.

Illustrationen ovan gjordes av vår illustratör Tamara Kryvolap till vår egen tidning som marknadsförde konceptet Smartzine, fast pris på tidningsproduktion. Bilden var till en artikel som handlade om vikten av att ha blandade arbetsgrupper på företag och är en humoristisk parafras av da Vincis ”Nattvarden”.